افتتاح مدرسه شادروان رنجبر و سالن نمازخانه مدرسه عابدی کورده
 افتتاح مدرسه شادروان رنجبر و سالن نمازخانه مدرسه عابدی کورده