گزارش تصویری از آیین افتتاحیه پایگاه اورژانس کورده
گزارش تصویری از آیین افتتاحیه پایگاه اورژانس کورده