گزارش تصویری از حماسه ی بیست و دوم بهمن ماه ۱۳۹۸ کورده
گزارش تصویری از حماسه ی بیست و دوم بهمن ماه ۱۳۹۸ کورده