بهار نود و هشت و طبیعت کورده
بهار نود و هشت و طبیعت کورده